Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Rachunkowości zaprasza zarejestrowanych uczestników Zjazdu do nadsyłania artykułów do drugiego tomu monografii konferencyjnej. Artykuły zostaną opublikowane w 2021 roku w formie rozdziału w monografii wydanej przez wydawnictwo zamieszczone w wykazie wydawnictw MNiSW (20pkt./rozdział). Udział w publikacji jest bezpłatny, a warunkiem opublikowania artykułu jest uzyskanie pozytywnej decyzji organizatorów OZKR 2020 oraz pozytywnej recenzji wydawniczej.

Planowane wydawnictwo może być okazją do popularyzacji własnych badań naukowych, a w przypadku pracowników prowadzących działalność dydaktyczną, daje również możliwość poszerzenia dorobku naukowego wpisującego się w treść prowadzonych przez Państwa przedmiotów. Znowelizowana ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce w miejsce dotychczas obowiązujących  minimów kadrowych nałożyła obowiązek posiadania przez nauczycieli akademickich kompetencji do prowadzenia poszczególnych przedmiotów. Zakres spełnienia tego warunku jest jednym z kryteriów oceny programowej kierunków studiów prowadzonej przez PKA. 

Ważniejsze informacje:
Termin składania: 10.03.2021
Koszt: Zarejestrowani uczestnicy OZKR 2020 - bezpłatnie
Objętość: do 0,8 ark.
Wytyczne wydawnicze do sformatowania tekstu artykułów są dostępne w pliku (plik do pobrania).  
 

Artykuły, sformatowane według odpowiednich wymagań edytorskich, należy nadsyłać poprzez panel konferencyjny dostępny do 10.03.2021  Zgłoś artykuł

W przypadku pytań w sprawie publikacji prosimy o kontakt:
dr Wojciech Kozioł, e-mail: koziolw@uek.krakow.pl